Bảng giá dịch vụ y tế Bệnh viện Thanh Vũ CS2

08:40 14/06/2019

STT DỊCH VỤ GIÁ VIỆN PHÍ GIÁ BHYT CHÊNH LỆCH
Khám bệnh
1 Khám bệnh BHYT 70,500 30,500 40,000
2 Khám bệnh dịch vụ 70,000 70,000
3 Khám bệnh tiêm ngừa 30,000 30,000
4 Khám bệnh cấp cứu 120,000 - 120,000
5 Khám Sức Khoẻ Toàn
Diện
150,000 - 150,000
6 Khám theo yêu cầu DV 100,000 100,000
Dịch vụ chuyển bệnh bằng xe cấp cứu
7 Chuyển Bệnh đi Bệnh Viện Sóc Trăng 800,000 - 800,000
8 Tiền xe CB cho 1 km tăng
thêm
20,000 - 20,000
9 Xe CB đi UBND Huyện Đông
Hải (TT Gành Hào)
960,000 - 960,000
10 Xe CB đi UBND Huyện Giá
Rai
535,000 - 535,000
11 Xe CB đi UBND Huyện Hòa
Bình
200,000 - 200,000
12 Xe CB đi UBND Huyện Hồng
Dân
910,000 - 910,000
13 Xe CB đi UBND Huyện Ngã 5
- ST
640,000 - 640,000
14 Xe CB đi UBND Huyện Phước
Long
640,000 - 640,000
15 Xe CB đi UBND Huyện Vĩnh
Lợi
215,000 - 215,000
16 Xe CB đi UBND Phong
Thạnh
630,000 - 630,000
17 Xe CB đi UBND Phường Nhà
Mát
160,000 - 160,000
18 Xe CB đi UBND TT Hộ Phòng
(Chợ HP)
600,000 - 600,000
19 Xe CB đi UBND TT Phú Lộc
- ST
320,000 - 320,000
20 Xe CB đi UBND Vĩnh Hải -
ST
720,000 - 720,000
21 Xe CB đi UBND Vĩnh Phước
- ST
375,000 - 375,000
22 Xe CB đi UBND xã An
Phúc
1,120,000 - 1,120,000
23 Xe CB đi UBND xã An
Trạch
800,000 - 800,000
24 Xe CB đi UBND xã Ninh
Qưới
960,000 - 960,000
25 Xe chuyển bệnh đi Cần
Thơ
1,800,000 - 1,800,000
26 Xe chuyển bệnh đi
TPHCM
4,600,000 - 4,600,000
27 Xe đưa rước người bệnh
trong nội ô
200,000 - 200,000Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn